info@arhukuk.com +90 252 614 27 17

AYDINLATMA METNİ

(KVKK m. 10 kapsamında)

A.

Kişisel Verilerinizin ARHUKUK DANIŞMANLIK ile ilgili aydınlatma metnidir. Aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında zorunlu olarak düzenlenmektedir.


B.

Veri sorumlusu Av.Cengiz Cankat ÖZKAYA ’DIR. Veri sorumlusunun adresi  ve iletişim numarası +90 252 614 27 17, kep uzantılı resmi e-posta adresi cankatozkaya@arhukuk.com Veri sorumlusuna KVKK m.11’de yer alan hakları kullanmak için bu adresler kullanılacaktır.

C.

Kişisel verilerinizi AR HUKUK DANIŞMANLIK ofisimizin verdiği farklı hukuki ve idari dava , icra ve işlere yönelik hizmetler ve sözleşmesel ilişkileri kapsamında ve işçi/işveren ilişkilerinin kurulması- yönetilmesi süreci nedeni ile işlemekteyiz. Sözleşme ilişkisinin kurulması ve devamı için ihtiyaç duyduğumuz verileriniz aşağıda listelenmiş olup bu veriler;

 • Dava, icra, idari işlemleri takip, hukuki danışmanlık, 
 • İletişim kurabilmek,
 • Hizmetlerin özelleştirilerek sizlere sunmak,
 • Analiz yapmak,
 • Ofisimiz ile iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
 • İdari operasyonlar düzenlemek,
 • Ofise ait bölümlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi/ çalışan/ çalışan adayı değerlendirme süreçlerinde kullanmak,
 • Ofisimizin dava, icra takip, hukuki danışmanlık, ticari iş strajelerini belirlemek ve uygulamak,
 • Ofisimizin insan kaynakları politikasının yürütülmesini temin etmek, 
 • İlgili mevzuatlarla belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve bilgi vermek,

Amaçları ile toplanmakta ve işlenmektedir.       


Dava, icra, idari işlemleri takip, hukuki danışmanlık;

Kimlik bilgileri:(Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, pasaport numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi)

İletişim Bilgisi : (Adres, telefon numarası, e-posta)

Finansal bilgiler : ( Sadece Banka hesap numarası,  Kredi kartı bilgileri)

Araç Plaka Bilgisi:(Giriş-çıkış kayıt)

Tapu bilgileri,

Aile bilgileri

 Kişisel verileriniz kayıt altına alınmaktadır. Yukarıda tanımlanmış verileriniz sözleşme ilişkisi çerçevesinde tarafınızdan istenmekte ve işlenmektedir. 


D.

Yukarıda belirtildiği gibi toplanan ve işlenen Kişisel verileriniz, veri işleyenler arasında, kanundan kaynaklanan zorunlu bildirimler ve kamu kurum ve kuruluşların isteği kapsamında (Emniyet Müdürlüğü, yargı mercileri, ilgili Bakanlık), veri sorumlusu ile veri işleyen arasında aktarılabilir. Aktarmanın amacı kişisel verilerinizin sözleşme ilişkisi çerçevesinde gerekli olması ve hizmetlerin yürütülmesi, C. maddesinde sayılan toplama amaçlarında yer alan hususların yerine getirilmesi gibi nedenlerdir.


E.  

Ofisimizin güvenliğiniz için kamera kayıtları ile izlenmekte ve kamera kayıtları 15 günde bir periyodik olarak kendini yenilemektedir. Talep halinde sadece talep tarihinden önceki 15 günlük kayıtlara ulaşılabilmektedir. Kamera kayıtları herhangi bir data ya da serverda kayıt altına alınmamaktadır. Kamera ile izlenen alanlar uyarı levhaları ile belirtilmektedir. 


F.

   Veri toplama yöntemi olarak sözleşme ilişkisinin kurulması, yönetimi ve C. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde

* İlgili kamu kurum ve kuruluşların isteği doğrultusunda,

*Talebimiz doğrultusunda istenen bilgi ve belgelerin tarafınızca sunulması, e-posta, telefon yolu ile elde edilmesi yöntemleri kullanılmaktadır. 


G. KVKK m. 11’de düzenlenen haklarınız. 

  Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

6. Kanunda öngörülen şartlar altında kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek,

7.Kişisel verilerinin eksiz ve yanlış işlenmesi, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi gereken hallerde yapılan bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek

8.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için açık kimlik bilgileriniz ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları açık ve net bir dil ile yazılı şekilde adresimize ıslak imzalı veya elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndermenizi rica ederiz. Yapmış olduğunuz başvurular salt size ait olmalıdır. Başkası adına yapılacak başvurular için başvuru yapılan kişileri temsil ettiğinize dair yasal belgelerinizin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurularda en geç 30 gün içerisinde sizlere geri dönüş yapılacaktır. Söz konusu başvurular tamamen ücretsizdir ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hallerinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Tarife için https://www.kvkk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 


H.

Kişisel verisi işlenen, 6698 sayılı yasa kapsamında 11. ve 7. maddede sayılı haklarını kullanabilir. KVKK m. 11’de yer alan haklarınızı nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna www.arhukuk.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme için aşağıdaki linklerden ulaşabilir ya da Kişisel Verilerin Korunması Birimini +90 252 614 27 17 Telefondan arayabilir,  verilerinizin silinmesi yöntemlerini öğrenmek için Veri silme, imha etme, anonimleştirme politikamız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak adına https://www.arhukuk.com/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” başlıklı politikamıza göz atın. 


"Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası" için tıklayınız.

"Veri Sorumlusuna Başvuru Genel Açıklamalar" için tıklayınız.